Stel cookie voorkeur in

Zorg voor leerlingen

Elke leerling is verschillend en elke leerling heeft andere behoeftes. Deze verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen hangen samen met de verschillen in intelligentie, leergeschiktheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities en de sociaal-culturele achtergrond. Wij hebben als school de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt. Voor sommige kinderen is het dagelijkse aanbod niet genoeg, zij hebben extra zorg nodig en daar hebben ze ook recht op.

In het zorgsysteem speelt de leerkracht een centrale rol. De leerkracht kent het kind en maakt het dagelijks mee. De leerkracht realiseert aanbod dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Het aanbod wordt specifieker naarmate de onderwijsbehoefte van het kind dit noodzakelijk maken.

De leerkracht dient verschillende niveaus van zorg te kunnen geven en in staat zijn uiteenlopende maatregelen te nemen om bij alle leerlingen een optimale leeropbrengst mogelijk te maken. De leerkracht onderhoudt de contacten met de ouders en wordt ondersteund door de intern begeleider en kan bovendien een beroep doen op kennis van andere leerkrachten.

Schoolondersteunings-
profiel

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Zandhope in te zien.

 

 

Ondersteuning


Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft in een ondersteuningsplan beschreven welke basiszorg elke school  moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht. Het ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt dit. 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Klik hier om het schoolondersteuningprofiel van basisschool Zandhope in te zien. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke specifieke breedtezorg de school uw kind kan bieden. Breedtezorg is meestal de zorg om de school heen zoals zorg van ambulante begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen. Maar een school kan ook zelf breedtezorg in huis hebben zoals een dyslexiespecialist of een leerkracht die expert is op het gebied van autisme. Basisschool Zandhope werkt met kleine combinatie groepen en biedt op alle vakgebieden de basis en extra ondersteuning. 
De scholen in eenzelfde scholengroep zorgen samen voor een dekkend aanbod van alle vormen van breedtezorg. Dus als onze school in z’n eentje uw kind niet de juiste zorg kan bieden, dan kunnen wij een beroep doen op de expertise van de collega-scholen uit de scholengroep. Ook kan het ondersteuningsteam van onze scholengroep (OTG) zorgen voor een passend zogeheten ‘arrangement’ voor uw kind.
Als uw kind dieptezorg nodig heeft, dan vragen wij dit samen met u aan bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Dieptezorg is plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.
Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking en voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Zij bekijken zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt.

 
Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.swvkopvannoordholland.nl/