Stel cookie voorkeur in

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over Basisschool Zandhope kunt u dit melden bij de directie. De school heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage. We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder/verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u beroep doen op de Klachtenregeling van de Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen en dus ook voor Basisschool Zandhope. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met Rina van der Vliet of Karin Slijkerman contactpersonen Klachten voor Basisschool Zandhope. Ook deze regeling ligt ter inzage op school.

 
Voor behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). De klachtenregeling biedt medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op een onpartijdige vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon die voor Surplus maar volledig buiten onze organisatie opereert. Gegevens van deze vertrouwenspersonen krijgt u, op verzoek, van bovengenoemde contactpersoon Klachten op school.
Het is mogelijk dat u noch de directie van Basisschool noch de contactpersonen van onze school in vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, José Vosbergen, op tel. 0224-274555.
Zij kan u ook in contact brengen met de vertrouwenspersonen. Uiteraard kunt u zich rechtstreeks wenden tot Onderwijsgeschillen op tel. 030 280 95 90. Het adres is postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie op http://www.onderwijsgeschillen.nl.
 Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.