Stel cookie voorkeur in

Verlofaanvragen, schoolverzuim

Met ingang van de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig. De school biedt een lesprogramma dat in het belang van uw kind zo min mogelijk onderbroken moet worden. Met klem vragen wij u dan ook uw vakanties in de bovenstaande periodes te plannen. De directeur heeft de bevoegdheid een leerling wegens bijzondere omstandigheden verlof te verlenen. Verlofdagen voor een huwelijk, jubileum o.i.d. dient u vooraf schriftelijk aan te vragen. Formulieren hiervoor zijn op school te verkrijgen. Toekenning is aan strenge, duidelijke regels gebonden. Zo is één van de uitgangspunten bij een extra vakantieaanvraag, dat dit de enige vakantie in het schooljaar betreft die gezamenlijk met uw kind(eren) kan worden doorgebracht. De officiële regelgeving ligt op school ter inzage. De directeur is verplicht om iedere verlofaanvraag ter controle aan de leerplichtambtenaar aan te bieden. Bij ongeoorloofd schoolverzuim neemt de leerplichtambtenaar contact met u op. Bij herhaaldelijk verzuim maakt deze proces verbaal op.
Het bureau leerplichtzaken is te bereiken via het nummer: 0224-210784.
Postadres:     Regionaal Bureau Leerling-zaken
Postbus 8
1740 AA Schagen

Wij stellen het op prijs als u afspraken bij de tandarts, de dokter of een specialist buiten de schooltijd laat plaatsvinden. Als het niet anders kan, wilt u de leerkracht hiervan tijdig in kennis stellen? Bij ziekte willen wij het graag zo spoedig mogelijk weten. Dat kan door voor schooltijd naar school te bellen of een broertje, zusje of buurtgenootje een briefje mee te geven.

Natuurlijk kunnen leerkrachten ook ziek worden. Vervanging wordt door invalleerkrachten van de Stichting Surplus geregeld. In zeldzame gevallen komt het voor dat er geen invalleerkracht beschikbaar is. Dan worden de leerlingen van de betreffende klas verdeeld over de andere groepen en gaan daar zelfstandig aan het werk. Als uiterste noodoplossing wordt een groep naar huis gestuurd. De ouders krijgen hiervan altijd persoonlijk bericht. In overleg met het team kan een leerling toch op school komen en als gast in een andere klas meedraaien.